Fertipower-BLOG-page-banner

استفاده از کود آمینو میکرو پاور بر روی چغندر قند در استان سمنان

choghondare ghand semnan

استفاده از کود آمینو میکرو پاور در مزارع چغندر قند منطقه بسطام استان سمنان که موجبات رضایتمندی بسیار زیاد کشاورزان ان منطقه شده است. کشاورزان ان منطقه با کاهش استفاده از کودهای پایه و با استفاده 1.5 کیلوگرم از کود امینو میکروپاور توانستند به افزایش تولید 25 درصدی دست یابند ، این در حالیست که با افزایش عیار قند 10 درصدی نیز مواجه شدند . بنابراین توانستند با قیمت بالاتری نسبت به کشاورزان ان منطقه فروش داشته باشند.

فواید استفاده از کود آمینو میکرو پاور برروی مزارع چغندر قند :

  • افزایش سبزینه گی و شادابی گیاه
  • کاهش 30 درصدی مصرف کودهای پایه
  • افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی گرما ، سرما
  • افزایش میزان برداشت تا 25 درصد
  • افزایش عیار قند تا 10 درصد

 برای دیدن گزاشات ارسالی اقای مهندس عباسپور از تعاونی تولید استان سمنان برروی این لینک  semnan-taavoni -tarh  کلیک فرمایید.