Fertipower-Benefits-page-banner

مزایای کود آمینو اسید کلات شده

کلات چیست؟

کلات  کردن :یک روند ساده و طبیعی ست، جایی که فلزات با ترکیبات آلی، بهم می پیوندند. وقتی سلولهای گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسید سیتریک، اسید مالونیک، اسیدهومیک و آمینواسید به  شکل  کلات  شده  در می آیندکلات  مانع ایجاد فعل و انفعال داخلی بین مواد مغذی با یکدیگرمیشود ولی باعث ایجاد فعل و انفعال داخلی با دیگر پیوندهایی  در خاک می شود .  کلات  رل خیلی مهمی در سیستم بیولوژیک ( حیاتی ) گیاه، بازی می کند .   کلات  بر اساس فرم پیوند با مواد مغذی فلزی، به جای دیگر یون های غیرضروری، مانع از دست دادن مواد مغذی در خاک می شود. آنها همچنین همانند حاملین فلزات موثر ( و مواد جدا شده )، به مواد مغذی اجازه می دهند که آزادانه داخل گیاه حرکت کنند . در محصول AMP، ما به سادگی مزیت این روند طبیعی را گنجانده ایم .

کود کلات  شده چیست ؟  

  منظور از کود کلات  شده این است که یک عنصر مغذی یا بیشتر، با مولکولهای پایدار و مرکبی که آلی هستند و عوامل کلات  نامیده می شوند، در کنار هم نگه داشته شده اند .

هم مواد مصنوعی و هم ترکیبات آلی طبیعی می توانند یک شکل مرکب فلزات آلی، چندین فعالیت بیولوژیکی ( حیاتی ) و آمینو اسید، که یکی از عوامل کلات  آلی بیولوژیکی ست، وقتی چندین کلات  متداول ترکیبات مصنوعی در کشاورزی همانند  EDTA، ETPA و EDDHA  استفاده می شود را تشکیل دهند .

چرا کود کلات  شده بهتر است ؟

√     دسترسی به مواد مغذی را زیاد می کند

*مواد مغذی در یک فرم آلی برای جذب گیاه آماده است . آلی بودن مواد مغذی کلات  شده، به آن اجازه نفوذ به داخل برگ از میان لایه بیرونی برگ را  می دهد . یک باره در برگ، کلات  ، مواد مغذی را بوسیله فرم ترکیبات مواد ( فلزی ) آلی ، آزاد می کند .                                                      

* کلات ، مانع واکنش بین مواد مغذی و یون ها ( معمولا در PH بالای خاک ) می شود تا به شکل مواد غیر محلول در نیایند. مواد مغذی همراه ( محصور شده ) با مولکولهای آلی، از گیاه در مقابل رسوب شدن مواد، محافظت می کنند .

 

     تحرک مواد مغذی را زیاد می کند

*کلات  پویایی مواد مغذی را در خاک افزایش می دهد . آن به مقدارهای حجیم مواد فلزی، برای آنکه در یک فرم قابل تحرک و یک جنبش آزادانه در ریشه باقی بمانند، کمک می کند .

    کود کلات  شده در آب قابل حل می باشد

     مانع از شسته شدن مواد می شود

*  یون های فلزی کلات  شده پایدارتر از یون های آزاد هستند .

     رشد پاتوژنی گیاه را متوقف می کند

( میکروارگانیسم هایی را که سبب ایجاد بیماری در گیاه می شوند، پاتوژن می گویند .)

* بعضی عوامل کلات ، امکان دارد رشد پاتوژنی گیاه را متوقف کند، از طریق سلب کردن یون و کمک به رشد گیاه .

     ترکیبات کلات  شیمیایی به عنوان یک آلاینده

EDTA *  به عنوان یک آلاینده آلی مزمن، شناخته شده است و کیفیت محیط را به دلیل باقی ماندن، پایین می آورد. و این در یک محدوده وسیع، انتقال پیدا کرده است بطوری که در بافت بدن انسان و حیوان انباشته شده و در سلامت انسان و محیط، ایجاد نگرانی کرده است .

کود آمینواسید کلات  شده چیست ؟

*    به خاطر مراحل فراوری پیچیده در کارخانه،در زمانی که  کودهایی تشکیل شده از مواد ترکیبی مصنوعی برای مدتی طولانی در بازار بوده است ، همانند  EDTA  کلات  شده و هومیک کلات  شده؛ کود آمینواسید کلات  شده، یک کود کلات  شده پیشرفته اخیرا از طریق چند کشور به دلیل داشتن تکنولوژی مرکب و کامل تولید، توسعه داده شده است .

*   کودآمینواسید کلات  شده محصولی ست که آمینواسید را بصورت کلات ، پایدار، باقدرت جذب بالا و نافذ، به کار می اندازد .

چرا کود آمینواسید کلات  شده در مقایسه با دیگر کودهای جایگزین بهتر است ؟

♦   ترکیبی پیچیده با پایداری بالاست . با جلوگیری از پیوستگی یون های مواد مغذی فلزی با یکدیگر ، از اتلاف مواد مغذی می کاهد .

♦     از پیوستگی مواد مغذی فلزی با یون های غیر محلول، ممانعت بعمل می آورد .

♦   آن یک ترکیب آلی فلزی ست که کمک می کند مواد مغذی فلزی بسیار موثرتر به داخل گیاه نفوذ پیدا کنند . چراکه آن باعث افزایش تحرک یون های فلزی می شود .

♦    آن می تواند از تاثیر منفی شرایط اسیدی و قلیایی بر مواد مغذی فلزی بکاهد .( به دلیل فرم ترکیبی پایدار آن )

♦     آن به جای ترکیبات مصنوعی (همانند EDTA   یا EDDHA و ... ) مرکب از ترکیبات آلی ست . آمینواسید یک کلات  نافذتر برای مواد مغذی فلزی در گیاه، به حساب می آید .

 فوايد و اثرات كاربرد اسيدهاي آمينه در صنعت كشاورزي:

۱) تقويت سيستم ايمني گياه

۲) افزايش مقاومت گياه در هنگام بروز تنش هاي محيطي

۳) تاثير بر روزنه های هوايي

۴) افزايش کمی و کيفی محصول

۵) القاء فرايند گرده افشاني

۶) افزايش سرعت رسيدگی محصول

۷) تسريع در تشكيل و تكوين اندامهاي گياهي

۸) افزايش دوره ماندگاري محصولات پس از برداشت

۹) افزايش سبزينگي و توليد كلروفيل

۱۰) بهبود فرايند جذب املاح و ريز مغذی های ضروري رشد

    ما کود آمینومیکروپاور(AMP) خود را برای فعالیت های حیاتی تهیه دیده ایم . کود آمینواسید کلات  شده زیست فعالی، می تواند واکنش های شیمیایی و آنزیمی گیاه را بر انگیزد؛ و آن واکنش ها بر عکس افزودن هورمون ها یا تحریکات مصنوعی، محرک هایی طبیعی هستند .