• آمينو ميكرو پاور

  نیاز به 20% NPK كمتر با آمینو میكرو پاور Amino Micro Power.
  افزایش تولید 10 الی 30 درصدی حتی بیشتر.
  بهبود خاك و محیط زیستی سالم‌تر.
  تاثیر بیشتر بر ریشه، ساقه، جوانه و شكوفه.
  آمینو میكرو پاور Amino Micro Power نیاز به 20% NPK كمتر
  +بیشتر بخوانید
 • آمینو مونو پاور

  نیاز به 20% NPK كمتر با آمینو میكرو پاور Amino Micro Power.
  افزایش تولید 10 الی 30 درصدی حتی بیشتر.
  بهبود خاك و محیط زیستی سالم‌تر.
  تاثیر بیشتر بر ریشه، ساقه، جوانه و شكوفه.
  آمینو میكرو پاور Amino Micro Power نیاز به 20% NPK كمتر
  +بیشتر بخوانید
 • آمينو ميكرو گرانول

  نیاز به 20% NPK كمتر با آمینو میكرو پاور Amino Micro Power.
  افزایش تولید 10 الی 30 درصدی حتی بیشتر.
  بهبود خاك و محیط زیستی سالم‌تر.
  تاثیر بیشتر بر ریشه، ساقه، جوانه و شكوفه.
  آمینو میكرو پاور Amino Micro Power نیاز به 20% NPK كمتر
  +بیشتر بخوانید
 • 1
 • 2
 • 3